KUDIRKA FELIKSAS (1870 07 27 Nemirų k., Kazlų Rūdos sav. – 1932 03 24 Čikagoje, JAV, palaidotas Čikagos lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse), kunigas, marijonų provincijos JAV įkūrėjas, katalikiškų organizacijų steigėjas.

                      Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Baigė Seinų kunigų seminariją. 1894 m. buvo įšventintas į kunigus. Lietuvoje dirbo aštuoniolikoje parapijų. 1911 m. išvyko į Šveicariją, kur įstojo į marijonų vienuolių ordiną. Po dviejų metų persikėlė į JAV. 1913-1918 M. – Čikagos lietuvių Šv. Mykolo bažnyčios rūsyje įsteigta spaustuvė, kuri spausdino religinį žurnalą „Tikyba ir dora“. Kartu su kunigu J. Kolesinskiu laikomas marijonų vienuolių ordino veiklos JAV pradininkais. Dalyvavo steigiant įvairias katalikiškas organizacijas Amerikoje.