Bieliauskas Pranas 1883 08 23 Slabada (Antanavo vlsč.) 1957 12 21 Vilnius (palaidotas Valkininkuose), lietuvių kunigas (1911), tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1911–40 Vilniaus katedros vikaras, 1940–44 – Aušros Vartų koplyčios klebonas. 1911–40 vadovavo zitiečių Vilniaus skyriui. Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1913). Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas steigėjų (1914), jos Centrinio komiteto reikalų vedėjas. Dalyvavo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto veikloje. Rūpinosi labdara. 1927 lenkų valdžios suimtas, kalintas. Sovietų okupacijos metais persekiotas sovietinio saugumo. Nuo 1947 Valkininkų bažnyčios klebonas. 1915–57 Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. Užrašė daugiau kaip 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos. 1936 sudarė ir išleido rinkinį Varguolių dainos: Vilniaus krašto lietuvių liaudies dainų tekstas ir melodijos.

 

Nuotraukos aprašymas:

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Sėdi, iš kairės: Ona Žebrauskaitė, Juozas Stankevičius, Jonas Basanavičius, Veronika Alseikienė ir Pranas Bieliauskas. Stovi, iš kairės: Jurgis Šlapelis, Petras Kraujalis ir Vladas Jezukevičius