Ieškome kolegos! Skelbiama atranka į laisvas vyresniojo bibliotekininko pareigas

2023.01.02

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario Aptarnavimo ir informacijos skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigoms.

Preliminari darbo pradžia – vasario 1 d.

Darbo krūvis – 1,0 (vienas) etatas.

Pareigybės lygis – A2.

Pastovios algos koeficientas 6.5-7.

 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. Vykdo vartotojų ir lankytojų kultūrinį ir informacinį aptarnavimą Bibliotekoje ir juos konsultuoja:

1.1. Kuria, papildo ir redaguoja LIBIS vartotojų duomenų bazę, naudodamas LIBIS programinę įrangą;

1.2. Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, informacijos paieškos sistemomis, elektroniniu katalogu ir dokumentų fondų išdėstymo klausimais;

2. Aptarnauja vartotojus:

2.1. Registruoja ir tvarko išduodamus ir grąžinamus dokumentus;

2.2. Fiksuoja ir analizuoja statistinius duomenis, pildo darbo dienoraštį;

2.3. Užtikrina vartotojų asmens duomenų apsaugą;

2.4. Teikia mokamas paslaugas vartotojams, numatytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše ir tvarko jų apskaitą.

3. Kaupia, tvarko ir saugo vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą:

3.1. Atlieka dokumentų fondo sudėties, naudojimo, atitikimo vartotojų poreikiams analizes, dalyvauja fondų tyrimuose;

3.2. Rūpinasi dokumentų fondo viešinimu, vizualiniu patrauklumu ir informatyvumu;

3.3. Atlieka nepaklausių, susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų atranką, rengia nurašymo ir perdavimo aktus;

4. Organizuoja ir vykdo kultūrinę ir edukacinę bendruomenės veiklą:

4.1. Rengia įvairių formų renginius, įskaitant virtualius;

4.2. Organizuoja bendruomenei turiningą laisvalaikį: edukacijas, seminarus, mokymus, neformalaus ugdymo užsiėmimus, pristato literatūrą ir kūrėjus;

4.3. Plečia bibliotekinio aptarnavimo formas: dirba išoriniuose aptarnavimo punktuose, pristato knygas į namus;

5. Inicijuoja skaitymo skatinimo iniciatyvas, viešina ir reklamuoja bibliotekos paslaugas ir dokumentų fondus elektroninėje erdvėje ir tradicinės žiniasklaidos formomis:

5.1. Teikia informaciją Bibliotekos interneto svetainei ir socialiniams tinklams;

5.2. Rengia reklaminę informacinę medžiagą, bukletus, kvietimus, skrajutes ir pan.;

5.3. Užtikrina tvarką ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, dokumentų fondų, įrangos ir kitų vertybių apsaugą;

5.4. Rengia savo darbo planus, ataskaitas ir nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui;

6. dalyvauja Bibliotekos projektinėje veikloje, papildomo finansavimo, paramos Bibliotekai paieškose, rašo ir teikia pasiūlymus programoms ir projektams;

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis Aptarnavimo ir informacijos skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį socialinių arba humanitarinių mokslų srities ne žemesnį kaip profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse.

2. Žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, Bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką.

3. Žinoti pagrindinius informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių naudojimo teisinius aspektus.

4. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

5. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

6. Mokėti valdyti informaciją: kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, mokėti ją pateikti, rengti pasiūlymus.

7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

8. Privalumas – turėti ne trumpesnę kaip 1 metų Bibliotekinio darbo patirtį.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu virginija.samuoliene@kazlurudasvb.lt  iki sausio 16 d.

Atrankos vykdymo data – 2023 m. sausio 18 d.

Kiekvienam pretendentui bus praneštas individualaus laikas atvykti į atranką ir tiksli atrankos vieta.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka


Atgal