BARTUŠKA, VINCAS JONAS (kun. Bartuškos Vinco sūnėnas – brolio vaikas) (1917 10 21 Kazliškių k., Kazlų Rūdos sav. – 2010 04 29 Marijampolėje, palaidotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventoriuje), apaštalinis protonotaras, profesorius, bažnytinės teisės habilituotas daktaras.

 

                      Mokėsi Tursučių pradinėje mokykloje, 1935 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. 1935-1942 m. studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1924 m. įšventintas į kunigus. 1942-1944 m. – Šakių parapijos bažnyčios asistentas.

                      1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Vėliau atvyko į Austriją, paskirtas vikaru į St. Leonard am Hernerwalde parapiją. Po kurio laiko pasitraukė į Augsburgo vyskupiją, dirbo Kissing bei Augsburg parapijose. 1945-1948 m. studijavo Grigaliaus popiežiškajame universitete Romoje, suteiktas kanonų teisės daktaro laipsnis.

                      1949-1957 m. dirbo San Diego vyskupijos kurijoje, dėstė moralinę teologiją ir kanonų teisę San Diego kunigų seminarijoje, buvo jos vicerektoriumi ir studijų dekanu. Vėliau buvo pakviestas pedagoginiam darbui į Niujorką. 1957- 1979 m. dėstė įvairias disciplinas Manheteno kolegijoje Niujorke.

                      Po ilgamečio akademinio darbo nutarė atsisakyti profesoriavimo ir grįžo prie parapijinio darbo. 1979-1993 m. dirbo Los Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje. 1983 m. kovo 23 d. Popiežius Jonas Paulius II suteikė monsinjoro titulą. 1993 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Marijampolėje. 1993 m. paskirtas Vilkaviškio vyskupo J. Žemaičio generalvikaru. 1993 m. paties pageidavimu paskirtas pastoraciniam darbui į Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapiją. Nuo 1999 m. talkino Vilkaviškio vyskupijos tribunole eidamas santuokos ryšio gynėjo ir teisingumo saugotojo pareigas. 2002 m. – Vilkaviškio vyskupo R. Norvilos generalvikaras. 2004 m. – apaštalinis protonotaras. 2004 m. – Vilkaviškio vyskupo vikaras.